Urząd Gminy Stromiec > Informacje dla rolników

Lista Prezesa Kasy dot. prowadzonych działań odnośnie bezpieczeństwa w rolnictwie

application/pdf List Prezesa KRUS w sprawie prowadzonych dzialan odnosnie bezpieczenstwa w rolnictwie.pdf (1.0 MB)

Tworzenie lub reaktywacja spółki wodnej

Spółki wodne oraz związki wałowe są formami organizacyjnymi, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Są tworzone i działają w oparciu ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 ze zm.)

Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

  1. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych

  2. ochrony przed powodzią;

  3. utrzymywania wód;

  4. zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;

  5. wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych;

  6. ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków;

 

Więcej...

MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

Urząd Gminy Stromiec zwraca się do rolników zainteresowanych przyjęciem ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stromcu. Warunkiem podpisania umowy i przyjęcia osadu jest posiadanie działki rolnej o powierzchni powyżej 4ha w jednym numerze ewidencyjnym. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmuje Barbara Ziółkowska- pokój nr 17 lub pod nr tel. 48 619 10 20

 

Wójt           

Krzysztof Stykowski

Więcej...

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są również dzieci, które pomagają rodzicom w pracy lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub świadkami tych wypadków jest często najbliższa rodzina lub sąsiedzi. 

Więcej...

BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Maszyny czynią pracę człowieka lżejszą i wydajniejszą. Trudno sobie dziś wyobrazić gospodarstwo rolne bez maszyn. Mechanizacja prac niesie jednak zagrożenia dla zdrowia i życia rolników, jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewłaściwie skonstruowane lub zużyte czy niekompletne.

Wypadkom wskutek pochwycenia przez ruchome części maszyn – na terenie działania Placówek Terenowych KRUS w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu, Kozienicach, Przysusze i Zwoleniu -  w 2013 roku uległo 77 rolników. Najwięcej wypadków ma miejsce przy obsłudze m.in. pilarek tarczowych i łańcuchowych, heblarek, pras do słomy i siana, rozrzutników obornika, sieczkarni, sadzarek do ziemniaków, siewników zbożowych, kosiarek, śrutowników, rozdrabniaczy okopowych, elektronarzędzi oraz różnego typu przekładni pasowych, ciągników i wielu innych maszyn. 

Więcej...

UWAGA ROLNICY

UWAGA ROLNICY !

 

 

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym kukurydzy MON 810, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem tak jak i w zeszłym roku nie wolno stosować materiału siewnego GMO.
Złamanie prawa zakazu stosowania materiału siewnego GMO pociągnie za sobą poważne skutki finansowe dla rolnika takie jak zniszczenie na własny koszt nielegalnej uprawy. Rolnik będzie musiał także zapłacić karę pieniężną równą 200% ceny materiału siewnego. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż nielegalne wysiewanie ziarna GMO stanowi nieodwracalne zagrożenie dla środowiska.

.....

 

Więcej...